Regulaminy

  1. Regulamin Walnego Zgromadzenia pobierz PDF»
  2. Regulamin Rady Nadzorczej pobierz PDF»
  3. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali pobierz PDF»
  4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w SM „Morsbud” pobierz PDF»
  5. Regulamin używania lokali i porządku domowego w SM „Morsbud” pobierz PDF»
  6. Regulamin funduszu na remonty i konserwacje pobierz PDF»

  7.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w SM „Morsbud” w Szczecinie

pobierz PDF»
  8. Regulamin udostępniania Członkom S.M. „Morsbud” dokumentów pobierz PDF