Regulaminy

  1. Regulamin Walnego Zgromadzenia

pobierz PDF»

  2. Regulamin Rady Nadzorczej pobierz PDF»
  3. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali pobierz PDF»
  4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w SM „Morsbud” pobierz PDF»
  5. Regulamin używania lokali i porządku domowego w SM „Morsbud” pobierz PDF»
  6. Regulamin zasad tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego pobierz PDF»

  7.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków  w S.M. „Morsbud”

pobierz PDF»
  8. Regulamin udostępniania Członkom S.M. „Morsbud” dokumentów pobierz PDF