Komunikaty

Zawiadomienie o zmianie porządku obrad WZ -28.07.2022

                                                                                                   Szczecin 13.07.2022

Zawiadomienie nr 1 o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” -28.07.2022 r.(czwartek) godz. 17:00, aula  budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

Zarząd SM „Morsbud”  zawiadamia, iż na podstawie § 96 ust. 6 i 7 statutu SM „Morsbud” w związku z dwoma (2) żądaniami członków spółdzielni o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.
 6. Odczytanie porządku obrad
 7. Wybór Komisji Wnioskowej
 8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2021 i przyjęcie uchwał w sprawie:

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r (projekt uchwały)

-pokrycia straty netto za 2021r (projekt uchwały)

 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.09.2021-30.06.2022

        10.Dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu

 1.    Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu (projekt uchwały)
 2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu

-udzielenie absolutorium członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu SM „Morsbud” Jackowi Scheibe (projekt uchwały)

-udzielenie absolutorium członkowi Zarządu- Z-cy Prezesa Zarządu SM „Morsbud” Ewie Pieńkowskiej (projekt uchwały)

 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.09.2021-30.06.2022
 2. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 01.09.2021-30.06.2022r.(wniosek członków SM)
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.09.2021-30.06.2022r.
 4. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej

-odwołanie  Pani Aleksandry Wesołowskiej (projekt uchwały RN)

 1. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej

-odwołanie  Pani Danuty Frontczak (projekt uchwały członków SM )

 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej

-podjęcie uchwał o wyborze członków RN

19.Odczytanie wniosków polustracyjnych(1-11) oraz podjęcie uchwały o przyjęciu do wiadomości listu polustracyjnego (projekt uchwały)

20.Dyskusja ( np. zmiana stawek na fundusz remontowy 2022; informacja o stanie finansów za I kw 2022-przychody i koszty)

 1. Ogłoszenie wyników głosowań oraz odczytanie sprawozdań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 2. Zamknięcie obrad

Uzupełnione dokumenty są wyłożone w siedzibie Spółdzielni oraz zamieszczone  na  stronie internetowej w zakładce e-czynsze.

Mandaty oraz karty do głosowania wydawane będą po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd SM rekomenduje używanie na WZ maseczki zasłaniającej usta i nos.