Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA -28.07.2022

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zawiadamia, że na podstawie art.83 ust.6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 97 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały Zarządu nr 02/07/2022 z dn. 05.07.2022 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28.07.2022 r.(czwartek) o godz. 1700 w auli  budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

Materiały na  Walne Zgromadzenie są dostępne do wglądu w Biurze Spółdzielni (Sekretariat)  w godzinach 9:00-15:00 (w poniedziałki do 16:30), ul. Lenartowicza 9A, Szczecin oraz udostępnione na platformie e-czynsze. Dostęp tylko dla członków spółdzielni po zalogowaniu się.

Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka. Sp-nia będzie honorować pełnomocnictwa wg. wzoru udostępnionego członkom oraz pełnomocnictwa notarialne.

Zapraszamy chętnych do Rady Nadzorczej o zgłaszanie swoich kandydatur w biurze SM „Morsbud” w Szczecinie, ul. Lenartowicza 9a w terminie do 24.07.2022.  Wzór wymaganych dokumentów dla kandydatów będzie do pobrania na stronie SM „Morsbud” w zakładce e-czynsze lub w biurze SM w godzinach urzędowania.                                                                                                                         

                                                                                              Zarząd SM „Morsbud”

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad

2.Odczytanie listy pełnomocnictw.

3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

5.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.

6.Odczytanie porządku obrad

7.Wybór Komisji Wnioskowej

8.Omówienie pracy  Zarządu w okresie 01.09.2021-27.06.2022

9.Odczytanie listu polustracyjnego( lustracja za lata 01.01.2018-31.12.2020)

10.Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej  za okres 01.09.2021-30.06.2022

11.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej

  • odwołanie członka RN
  • uzupełnienie składu RN

12.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 09.2021 do 30.06.2022
  • przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni lata 2018-2020.
  • przesunięcie środków celem udzielenia pożyczki wewnętrznej dla nieruchomości Robotnicza 15,16,Studzienna 34 w celu sfinansowania robót budowlanych
  • zmiana stawki na fundusz remontowy dla budynku Robotnicza 15,16, Studzienna 34.

13.Przedstawienie:  kosztów i przychodów za I kw 2022, zmiana stawek na fundusz remontowy  

14.Dyskusja

15.Ogłoszenie wyników głosowania oraz sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej

16.Zamknięcie obrad

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd SM rekomenduje używanie na WZ maseczki zasłaniającej usta i nos.