Komunikaty

Zawiadomienie o zwołaniu WZ na dzień 28 wrzesień 2022

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zawiadamia, że na podstawie art.83 ust.6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 97 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały Zarządu nr 01/09/2022 z dn. 05.09.2022 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28.09.2022 r.(środa) o godz. 1700 w auli  budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

Materiały na  Walne Zgromadzenie są dostępne do wglądu w Biurze Spółdzielni (Sekretariat)  w godzinach 9:00-15:00 (w poniedziałki do 16:30), ul. Lenartowicza 9A, Szczecin oraz udostępnione na platformie e-czynsze. Dostęp tylko dla członków spółdzielni po zalogowaniu się.

Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Zapraszamy chętnych do pracy w Radzie Nadzorczej i zgłaszanie kandydatur w biurze SM „Morsbud” w Szczecinie, ul. Lenartowicza 9a w terminie do 24.09.2022.  Wzór wymaganych dokumentów dla kandydatów będzie do pobrania na stronie SM „Morsbud” w zakładce e-czynsze lub w biurze SM w godzinach urzędowania.                                                                                                                           

Zarząd SM „Morsbud”

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad

2.Odczytanie listy pełnomocnictw.

3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał(Uchwała Zarządu w sprawie zwołania WZ, Lista obecności członków, treść zawiadomień o WZ, lista pełnomocnictw)

6.Odczytanie porządku obrad i jego przyjęcie

7.Wybór Komisji Wnioskowej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami finansowymi(2019,2020,2021r.) oraz sprawozdaniem z badań sprawozdań finansowych 1)za 2019 2) za 2020) sporządzonych przez biegłego rewidenta

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019,2020,2021r.
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019 i 2020r.
 • pokryciu straty za 2021r.
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku obrachunkowym.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu za okres 01.01.2021-31.12.2021
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2021-31.12.2021
 3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
 • Prezesowi Zarządu -Jackowi Scheibe z działalności w 2021r.
 • Zastępcy Prezesa Zarządu –Ewie Pieńkowskiej z działalności w 2021r.
 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 2. Omówienie projektu Statutu
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SM „Morsbud”
 4. Dyskusja
 5. Ogłoszenie wyników głosowania oraz sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 6. Zamknięcie obrad

Mandaty oraz karty do głosowania wydawane będą po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd SM rekomenduje używanie na WZ maseczki zasłaniającej usta i nos.