Komunikaty

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych- Lenartowicza 6-9A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH


1. Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu są zasady regulujące całokształt spraw związanych z korzystaniem z miejsc parkingowych znajdujących się na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zwanej dalej „Spółdzielnią”.

1.1.  Miejsca parkingowe tworzone są przez Zarząd Spółdzielni w obrębie posiadanych nieruchomości, w miejscach do tego przeznaczonych.

1.2.  Wyznaczone przez Zarząd Spółdzielni miejsca parkingowe podlegają oznakowaniu w miarę możliwości liniami ograniczającymi oraz numerami porządkowymi.

1.3.  Na dzień uchwalenia niniejszego regulaminu na zapleczu budynku przy ul. Lenartowicza 6-9A w Szczecinie wyznaczonych zostało 48 miejsc parkingowych. Ogólna liczba miejsc parkingowych może ulegać zmianie w związku ze zmianami sposobu wykorzystania terenu wynikającymi z innych potrzeb.

1.4.  Miejsca parkingowe w Spółdzielni przeznaczone są wyłącznie do postoju pojazdów samochodowych o DCM nie przekraczającej 3,5 t.

1.5.  Z uwagi na ograniczoną powierzchnię miejsc parkingowych na terenach Spółdzielni zabronione jest parkowanie przyczep kempingowych i towarowych oraz samochodów ciężarowych o DCM pow. 3,5 t.

1.6.  Zabrania się parkowania samochodów nieużywanych, nieposiadających ważnej rejestracji.

2. Zasady korzystania z miejsc parkingowych  

2.1.  Uprawnionym do korzystania z miejsca parkingowego jest: Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

2.2.  Najmu miejsca parkingowego dokonuje Zarząd Spółdzielni po  rozpatrzeniu pisemnego wniosku o korzystanie z miejsca parkingowego, złożonego przez osobę uprawnioną, wskazaną w ust.2.1.  Zarząd odmawia użyczenia, gdy wniosek jest złożony przez osobę nieuprawnioną bądź nie ma wolnego miejsca postojowego.

2.3.  Z osobą uprawnioną, której miejsce parkingowe zostało wynajęte Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu, której integralną częścią jest niniejszy regulamin, określającą jednocześnie numer miejsca parkingowego.

2.4.  Zarząd Spółdzielni dokonuje najmu miejsca parkingowego, w rejonie najbardziej odpowiadającym wnioskującemu, wybierając je ze wszystkich miejsc parkingowych, które pozostają niezajęte w dniu realizacji złożonego wniosku o najem. Termin realizacji wniosków ustalany jest zgodnie z kolejnością ich wpływu.

2.5.  W przypadku parkowania na wynajętym miejscu pojazdu objętego zakazem, o którym mowa w ptk.1.1.5 Zarząd Spółdzielni wezwie osobę zajmującą miejsce do usunięcia zaparkowanego pojazdu, udzielając 7-dniowego terminu, z ostrzeżeniem o możliwości cofnięcia najmu.

2.6.  Dopuszcza się możliwość montażu blokad parkingowych przez osobę, której wynajęto miejsce parkingowe, na własny koszt i ryzyko, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek zainteresowanego.

3. Obowiązki korzystających z miejsc parkingowych

          Osoba, której wynajęto miejsce parkingowe, zobowiązana jest użytkować je:

 • Zgodnie z jego przeznaczeniem
 • W sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z innych miejsc parkingowych oraz ciągów komunikacyjnych przez pozostałych mieszkańców
 • W sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska(wycieki oleju, paliwa itp.)
 • Wnosić opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego o których mowa w ptk. 5

4. Obowiązki Spółdzielni

4.1.  Spółdzielnia prowadzi rejestr miejsc parkingowych zawierających aktualne informacje o osobach korzystających z wynajętych miejsc parkingowych.

4.2.  Zamiana miejsc parkingowych może nastąpić w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy osobami uprawnionymi do korzystania z określonych miejsc postojowych. Po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez wszystkich zainteresowanych o dokonanie zamiany przyznanych miejsc, Zarząd Spółdzielni w formie pisemnej wyraża zgodę na dokonanie zamiany i niezwłocznie aktualizuje stosowne dane w rejestrze miejsc parkingowych.

 1. 5.     Opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych

5.1.  Osoba korzystająca z wynajętego miejsca parkingowego zobowiązana jest uiszczać na rzecz Spółdzielni comiesięczną opłatę.

5.2.  Uiszczanie opłat jest obowiązkowe do czasu rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego. Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy najmu w terminie po 15 dniu miesiąca, zobowiązuje do zapłaty całej opłaty w miesiącu następnym.

5.3.  Opłata za korzystanie z wynajętych miejsc parkingowych będzie uiszczana na podstawie wystawianej co miesiąc faktury VAT. Powyższa opłata powinna być uiszczana w terminie do 15-go każdego miesiąca.  Nieterminowa opłata za miejsce parkingowe będzie powodować naliczenia odsetek ustawowych.

5.4.  W przypadku wykorzystania miejsca parkingowego do postoju przyczepy kempingowej lub towarowej, samochodu o DCM pow. 3,5 t i niepodporządkowaniu się żądaniom usunięcia, Zarząd Spółdzielni uprawniony jest do obciążenia osoby, której dane miejsce zostało wynajęte opłatą w wysokości 5-krotnej opłaty o której mowa w ptk.5.1.

 1. 6.     Zasady rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego

 Rozwiązanie umowy najmu następuje w przypadku:

 • Pisemna rezygnacja osoby uprawnionej do korzystania z najętego miejsca postojowego; rezygnacja powinna być złożona do 15 dnia miesiąca użytkowania miejsca parkingowego.
 • Brak uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe przez dwa kolejne okresy płatności
 • Wykorzystanie miejsca parkingowego do postoju pojazdów innych niż określone niniejszym regulaminem.
 • Podnajmu  miejsca parkingowego osobom trzecim z poza budynku Lenartowicza 6-9A
 • Uporczywe nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w ptk. 3 niniejszego regulaminu.

6.1.  Wypowiedzenie umowy następuje w sposób określony w umowie z zachowaniem formy pisemnej. O decyzji o wypowiedzeniu umowy Zarząd Spółdzielni powiadamia zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.2.  Od decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu miejsca parkingowego osobie uprawnionej służy odwołanie do Rady Nadzorczej za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia, o którym mowa w ptk. 6.2. W przypadku niezłożenia w biurze Spółdzielni pisemnego odwołania w w/w terminie, wypowiedzenie umowy staje się skuteczne z datą określoną zgodnie z warunkami umowy.

7.    Postanowienia końcowe

            Niniejszy „Regulamin korzystania z miejsc parkingowych” uchwalony został Uchwałą nr 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 12.12.2017 i począwszy od dnia 02.01.2018 ma moc obowiązującą.