Komunikaty

Powstanie członkostwa

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

II. Dział 1. Powstanie członkostwa

§ 7

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: mieszkalnego, użytkowego, garażu czy miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 1. Członkiem Spółdzielni może być także osoba prawna, jednakże nie może jej przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 1.  Jeżeli prawo do lokalu przysługuje kilku osobom, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że prawo to przysługuje małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Spółdzielnię wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 8

 1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

1)       małżonek jest członkiem Spółdzielni,

2)       spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

3)       przypadło jej, wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,

4)       jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni,  jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,

5)       nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnie,

6)       ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,

7)       oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a)         spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

b)         własności lokalu, prawa odrębnej własności

8)       przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1)       oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią :odrębnej własności lokalu,

2)       nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenie, zapisu, umowy, następstwa prawnego, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnie.

 

§ 9

 

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji, która pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, NIP, REGON, numer rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana ilość zadeklarowanych udziałów, oraz dane dotyczące rodzaju wkładów i rodzaju prawa do lokalu o jakie ubiega się osoba składająca deklarację.
 1. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
 1. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§ 10

 1. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd mając na uwadze program budownictwa   mieszkaniowego i towarzyszącego Spółdzielni.
 1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków składający się z dwóch części:

1)       w pierwszej części wpisuje się imię i nazwisko, PESEL oraz miejsce zamieszkania – w  odniesieniu do członków będących osobami prawnymi: ich nazwę i siedzibę, REGON, numer rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana – wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.

2)       w drugiej części wpisuje się informację o zaległościach członka wobec Spółdzielni z tytułu użytkowania lokali: mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz zobowiązania z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

 1. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.

§ 11

 1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut są członkami Spółdzielni od chwili jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
 1. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.
 1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby spełniającej wymagania określone w § 8.
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.
 1. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale.
 1. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.