Komunikaty

Cel i przedmiot działalności

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

I. Dział 2. Cel i przedmiot działaności

§ 4

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1)   zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

2)   sprzedaż i kupno nieruchomości na własny rachunek,

3)   wynajem nieruchomości na własny rachunek,

4)   zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

5)   zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

6)   działalność agencji obsługi nieruchomości,

7)   działalność domów kultury i ośrodków kultury,

8)   pozostała działalność związana ze sportem.

2. W ramach przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia:

 1. buduje lub nabywa budynki w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 2. buduje lub nabywa budynki w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym lokali użytkowych, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 3. buduje lub nabywa domy jednorodzinne w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 4. udziela pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 5. buduje lub nabywa budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 6. nabywa i sprzedaje grunty i inne nieruchomości,
 7. wynajmuje członkom i innym osobom grunty i inne nieruchomości stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym,
 8. zarządza nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków,
 9. zarządza nieruchomościami mieszkalnymi lub niemieszkalnymi nie stanowiącymi mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem tej nieruchomości,
 10. pośredniczy przy zakupie, sprzedaży, wynajmowaniu i wycenie nieruchomości,
 11. prowadzi działalność społeczną, oświatową, kulturalną i sportowo-rekreacyjną.

§ 6

         Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4.