Komunikaty

DO KONSULTACJI – Projekt regulaminu parkingu Lenartowicza 6-9a

PROJEKT

REGULAMINU KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH

 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr …………. z dnia ………….

 1. Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu są zasady regulujące całokształt spraw związanych z korzystaniem z miejsc parkingowych znajdujących się na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zwanej dalej „Spółdzielnią”.

1.1.  Miejsca parkingowe tworzone są przez Zarząd Spółdzielni w obrębie posiadanych nieruchomości, w miejscach do tego przeznaczonych.

1.2.  Wyznaczone przez Zarząd Spółdzielni miejsca parkingowe podlegają oznakowaniu w miarę możliwości liniami ograniczającymi oraz numerami porządkowymi.

1.3.  Na dzień uchwalenia niniejszego regulaminu na zapleczu budynku przy ul. Lenartowicza 6-9A w Szczecinie wyznaczonych zostało 48 miejsc parkingowych. Ogólna liczba miejsc parkingowych może ulegać zmianie w związku ze zmianami sposobu wykorzystania terenu wynikającymi z innych potrzeb.

1.4.  Do każdego mieszkania będzie przyporządkowane  1 miejsce parkingowe na działce 21/6 . Zarząd Spółdzielni w pierwszej kolejności zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu z właścicielem mieszkania.

1.5.  Umowa najmu wygasa z chwilą zbycia mieszkania.

1.6.   Miejsce przyporządkowane do mieszkania może zostać przekazane przez Zarząd w użytkowanie innego mieszkańca budynku przy ul. Lenartowicz 6-9a po uprzednim zrzeczeniu się na piśmie właściciela mieszkania.

1.7.  Miejsca parkingowe w Spółdzielni przeznaczone są wyłącznie do postoju pojazdów samochodowych o DCM nie przekraczającej 3,5 t.

1.8.  Z uwagi na ograniczoną powierzchnię miejsc parkingowych na terenach Spółdzielni zabronione jest parkowanie przyczep kempingowych i towarowych oraz samochodów ciężarowych o DCM pow. 3,5 t.

1.9.  Zabrania się parkowania samochodów nieużywanych, nieposiadających ważnej rejestracji.

2. Zasady korzystania z miejsc parkingowych  

2.1.  Najmu miejsca parkingowego dokonuje Zarząd Spółdzielni po  rozpatrzeniu pisemnego wniosku o korzystanie z miejsca parkingowego, złożonego przez osobę uprawnioną.  Zarząd odmawia zawarcia umowy najmu , gdy wniosek jest złożony przez osobę nieuprawnioną bądź nie ma wolnego miejsca postojowego.

2.2.  Z osobą uprawnioną, której miejsce parkingowe zostało wynajęte Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu, której integralną częścią jest niniejszy regulamin, określającą jednocześnie numer miejsca parkingowego.

2.3.  Zarząd Spółdzielni dokonuje najmu miejsca parkingowego, w rejonie najbardziej odpowiadającym wnioskującemu, wybierając je ze wszystkich miejsc parkingowych, które pozostają niezajęte w dniu realizacji złożonego wniosku o najem. Termin realizacji wniosków ustalany jest zgodnie z kolejnością ich wpływu.

2.4.  W przypadku parkowania na wynajętym miejscu pojazdu objętego zakazem, o którym mowa w ptk.1.1.8 i 1.1.9 Zarząd Spółdzielni wezwie osobę zajmującą miejsce do usunięcia zaparkowanego pojazdu, udzielając 7-dniowego terminu, z ostrzeżeniem o możliwości rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2.5.  Dopuszcza się możliwość montażu blokad parkingowych przez osobę, której wynajęto miejsce parkingowe, na własny koszt i ryzyko.

3. Obowiązki korzystających z miejsc parkingowych

          Osoba, której wynajęto miejsce parkingowe, zobowiązana jest użytkować je:

  • Zgodnie z jego przeznaczeniem
  • W sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z innych miejsc parkingowych oraz ciągów komunikacyjnych przez pozostałych mieszkańców
  • W sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska(wycieki oleju, paliwa itp.)
  • Wnosić opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego o których mowa w pkt. 5

4. Obowiązki Spółdzielni 

4.1.  Spółdzielnia prowadzi rejestr miejsc parkingowych  i rejestr zawartych  umów najmu  oraz rejestr  najemców .

4.2.  Zamiana miejsc parkingowych może nastąpić w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy osobami uprawnionymi do korzystania z określonych miejsc postojowych. Po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez wszystkich zainteresowanych o dokonanie zamiany przyznanych miejsc, Zarząd Spółdzielni w formie pisemnej wyraża zgodę na dokonanie zamiany i niezwłocznie aktualizuje stosowne dane w rejestrze miejsc parkingowych oraz aktualizuje (aneksuje) zawarte umowy najmu.

5.Opłaty za miejsce parkingowe

 5.1.  Osoba korzystająca z wynajętego miejsca parkingowego zobowiązana jest uiszczać na rzecz Spółdzielni comiesięczną opłatę.

5.2.  Uiszczanie opłat jest obowiązkowe do czasu rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego.

5.3.  Opłata za korzystanie z wynajętych miejsc parkingowych będzie uiszczana na podstawie wystawianej co miesiąc faktury VAT. Powyższa opłata powinna być uiszczana w terminie do 15-go każdego miesiąca.  Nieterminowa opłata za miejsce parkingowe będzie powodować naliczenia odsetek ustawowych.

5.4.  W przypadku wykorzystania miejsca parkingowego do postoju przyczepy kempingowej lub towarowej, samochodu o DCM pow. 3,5 t i niepodporządkowaniu się żądaniom usunięcia, Zarząd Spółdzielni uprawniony jest do obciążenia osoby, której dane miejsce zostało wynajęte opłatą w wysokości 5-krotnej opłaty o której mowa w ptk.5.1.

5.5.  W księgach rachunkowych Spółdzielni zostanie wyodrębniony osobny fundusz w celu ewidencji wpływów z najmu i kosztów związanych z miejscami parkingowymi.

 

6. Zasady rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego

 6.1.  Rozwiązanie umowy najmu następuje w przypadku:

  • Pisemna rezygnacja osoby uprawnionej do korzystania z najętego miejsca postojowego; rezygnacja powinna być złożona do 15 dnia miesiąca użytkowania miejsca parkingowego.
  • Brak uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe przez dwa kolejne okresy płatności
  • Wykorzystanie miejsca parkingowego do postoju pojazdów innych niż określone niniejszym regulaminem.
  • Podnajmu  miejsca parkingowego osobom trzecim z poza budynku Lenartowicza 6-9A
  • Uporczywe nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

 

6.2.  Wypowiedzenie umowy następuje w sposób określony w umowie z zachowaniem formy pisemnej. O decyzji o wypowiedzeniu umowy Zarząd Spółdzielni powiadamia zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.3.  Od decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu miejsca parkingowego osobie uprawnionej służy odwołanie do Rady Nadzorczej za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 6.2. W przypadku niezłożenia w biurze Spółdzielni pisemnego odwołania w w/w terminie, wypowiedzenie umowy staje się skuteczne z datą określoną zgodnie z warunkami umowy.

7.    Postanowienia końcowe

            Niniejszy „Regulamin korzystania z miejsc parkingowych” uchwalony został  Uchwałą nr ……………….. Rady Nadzorczej z dnia ……………………i począwszy od dnia …………………. ma moc obowiązującą.