Komunikaty

Zmiany w Statucie Spółdzielni

Zarząd SM Morsbud informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 28.06.2011r podjeło uchałę o zmianie treści pkt. 5 & 84 Statutu.

Dotychczasowa treść brzmiała :

Od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w ust.1 Spółdzielnia może naliczać odsetki w wysokości ustawowej.  …………………………………………….

Zmieniona treść  pkt.5 & 84  Statutu Spółdzielni zatwierdzona przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie w dniu 09.08.2011r. przyjmuje brzmienie:

Od niewpłaconych w terminie należności, o  których mowa w ust. 1 Spółdzielnia może naliczać odsetki w wysokości umownych ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w jednakowej wysokości dla wszystkich zobowiązanych.   .……………………………………

Dotychczasowa wysokość odsetek ustawowych wynosiła 13% po zmianie Satutu

może  wynieść –  26% /czterokrotność stopy lombardowej NBP/.