Komunikaty

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie informuje, że przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączyły obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jednocześnie w ustawie Prawo spółdzielcze wprowadzono rozwiązania, które pozwalają na podjęcie określonych uchwał przez Walne Zgromadzeni na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przepisu art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Sp-ni Mieszkaniowej „Morsbud”  w Szczecinie na podstawie przepisów art.36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie na piśmie przez Walne Zgromadzenie członków SM „Morsbud” w Szczecinie  następujących uchwał:

1. w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności SM „Morsbud” w Szczecinie za 2019r.

2. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2019r

3. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.

4. w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności SM „Morsbud” w Szczecinie za 2020r.

5. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2020r

6. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020r

Zarząd wyłoży na 21 dni przed głosowaniem sprawozdania i uchwały, które mają być podjęte na piśmie przez Walne Zgromadzenie. Każdy członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się ze sprawozdaniami i uchwałami na stronie internetowej Spółdzielni (smmorsbud.pl/po zalogowaniu się do e-czynszy) oraz w biurze Sp-ni „Morsbud” ul. Lenartowicza 9a, po uprzednim umówieniu się po tel.91 422 30 26.

Głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzono na dzień 30 czerwca 2021r.

Dnia 30.06.2021 w godzinach od 8 do 17  każdy członek SM „Morsbud” w Szczecinie może przybyć do siedziby SM „Morsbud” w Szczecinie przy ul. Lenartowicza 9a, gdzie będzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania po zweryfikowaniu członkostwa. Karty do głosownia będą wrzucane przez członków Spółdzielni do zaplombowanej w obecności notariusza urny wyborczej. Po zakończonym głosowaniu, w obecności notariusza zostanie otwarta urna i nastąpi przeliczenie głosów. Z w/w czynności notariusz sporządzi protokół.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd SM „MORSBUD”