Komunikaty

Ustanie członkostwa

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

II. Dział 3. Ustanie członkostwa

§ 13

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1)      wystąpienia,

2)       wykluczenia,

3)       wykreślenia z rejestru członków,

4)      skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej– wobec jej ustania,

5)     wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie uchwały, o której mowa w § 29 ust. 7 Statutu.

§ 14

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 1. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
 1. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 1. W razie przystąpienia do innej Spółdzielni Mieszkaniowej lub zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poza Spółdzielnią, członek oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu może wystąpić ze Spółdzielni w dniu wypowiedzenia członkostwa bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 15

Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami, jeżeli członek:

1)       świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,

2)       poważnie narusza zasady współżycia społecznego,

3)       uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów lub innych uchwał organów Spółdzielni,

4)       niewłaściwie korzysta z lokalu, dewastuje go, zmienia jego przeznaczenie i dokonuje w nim zmian nie posiadając przewidzianych prawem pozwoleń,

5)       świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,

6)       uporczywie uchyla się od wykonywania zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z zapłatą należności za używanie lokalu lub z innych tytułów  za co najmniej trzy okresy płatności,

7)       utracił wkład lub prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym,

8)       narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania,

9)       wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal na inne cele niż określone to zostało w umowie o ustanowienie prawa do lokalu i nie zawiadomił o tym fakcie Zarządu Spółdzielni,

10)   nie przystąpił do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu.

11)   samowolnie bez zgody Spółdzielni zajmuje teren lub inne składniki mienia Spółdzielni.

§ 16

Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków, gdy:

1)       zalega z zapłatą należności za używanie lokalu lub z innych tytułów za co najmniej trzy okresy płatności,

2)       utracił wkład lub prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym,

3)       wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal na inne cele niż określone to zostało w umowie o ustanowieniu prawa do lokalu i nie zawiadomił o tym fakcie Zarządu Spółdzielni,

4)       zbył przysługujące mu w Spółdzielni prawo do lokalu i zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe poza Spółdzielnią, nie posiada w Spółdzielni prawa do innego lokalu i nie ma podpisanej umowy o budowę lokalu i nie złożył wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni,

5)       uciążliwie narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania, a z powodu stanu zdrowia (świadomości) nie można przypisać jemu winy,

6)       nie dotrzymał warunków umowy o budowę lokalu skutkiem czego nastąpiło rozwiązanie umowy,

7)       nie wpłacił w terminie wpisowego, udziału lub wymaganego wkładu,

8)       utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni i nie złożył wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni,

9)       utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni,

10)   zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeżeli było to jego jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni,

11)   w wyniku orzeczenia sądowego.

§ 17

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 18

 1. Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.
 1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia. Zawiadomienie powinno być doręczone członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 1. Rada Nadzorcza, która podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie.
 1. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie odebrania w terminie albo nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 1. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje prawo:

1)     odwołania się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia albo

2)     zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; postanowienia § 107 statutu stosuje się odpowiednio.

 1. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust. 5 pkt 1, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
 2. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu                                wewnątrzspółdzielczym.
 1. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1)     bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;

2)     bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;

3)     bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;

4)     prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.