Komunikaty

Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowego

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

§ 72

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu.
 2. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia  uzyska od osoby obejmującej dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
 3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 70, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwotę zaległych opłat, o których mowa w § 80, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

§ 73

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy
  o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego
  w wartości nominalnej bez waloryzacji.
 2. Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących
  po stronie Spółdzielni, należny wkład zwracany jest w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.
 3. Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa u ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących
  po stronie członka, należny wkład zwracany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

§ 74

 1. Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego następuje na dzień wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu a gdy prawo to jeszcze nie zostało ustanowione – na dzień ustania członkostwa.
 2. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu staje się wymagalne
  z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą.
 3. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalona w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
 4. Roszczenie o zwrot wartości rynkowej lokalu jest zbywalne i podlega egzekucji.

V. Dział 3. Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowego