Komunikaty

Postanowienia ogólne

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

§ 25

  1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni:

1)       ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2)       ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym

3)       wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, garaże lub miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym.

  1. Spółdzielnia może wynajmować lokale , o których mowa w ust. 1 pkt 3 również osobom, które nie są członkami Spółdzielni.
  2.  Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy dotyczące lokali mieszkalnych.

§ 26

  1. Spółdzielnia realizuje potrzeby mieszkaniowe członków według następujących zasad:

1)       w pierwszej kolejności Spółdzielnia zaspokaja potrzeby mieszkaniowe członków, z którymi zawarła umowy określające kolejność przydziału – w kolejności numerów tych umów,

2)       w przypadku braku zainteresowania członków, o których mowa w pkt 1, Spółdzielnia może przyjmować w poczet członków inne osoby.

  1. Członkom, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy o kolejności przydziału i które nie zostały dotąd zrealizowane ze względu na zmiany przepisów w zakresie realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Spółdzielnia wysyła stosowne zawiadomienia, w których wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu bądź zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 27

  1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności obowiązany jest objąć postawiony przez Spółdzielnię do jego dyspozycji lokal w terminie do 30 dni.
  2. Po bezskutecznym upływie terminu na objęcie lokalu przez członka, Spółdzielni służy prawo rozwiązania umowy o budowę lokalu z przyczyn leżących po jego stronie.

III. Dział 1. Postanowienia ogólne