Komunikaty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -12. 09. 2019

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zawiadamia, że na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003r. nr 119, poz. 1116  z późn.zm.) i § 96 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 12.09.2019r. o godz. 1700 w auli  budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

Materiały na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie są dostępne do wglądu w Biurze Spółdzielni (Sekretariat)  w godzinach 9:00-15:00 (w poniedziałki do 16:30), ul. Lenartowicza 9A, Szczecin oraz udostępnione na platformie e-czynsze. Dostęp tylko dla członków spółdzielni po zalogowaniu się.

Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka. Sp-nia będzie honorować tylko i wyłącznie pełnomocnictwa wg. wzoru udostępnionego członkom.

Zarząd SM „Morsbud”

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad

2.Odczytanie listy pełnomocnictw.

3.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia(Przewodniczącego,Sekretarza,2 Asesorów)

4.Odczytanie porządku obrad

5.Wybór komisji:

-Mandatowo-Skrutacyjnej

-Wnioskowej

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rozliczenia kosztów wywozu odpadów wg zużycia wody

7.Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej  lustracji za lata 2011-2017

8. Odczytanie projektu Statutu

9. Dyskusja

10.Głosowanie nad przyjęciem Statutu

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej

12. Zamknięcie obrad.