Komunikaty

Gospodarka spółdzielni

Administracja Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa MORSBUD

ul. Lenartowicza 9a
71-445 Szczecin

Sekretariat: 91 422 30 26
Administracja i księgowość: 91 423 30 12
Fax: 91 422 30 26
Email: biuro@smmorsbud.pl

Przyjęcia interesantów: Pn-Pt 8:00-15:00
więcej informacji »

§ 87

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku gospodarczego   przy zachowaniu korzyści członkom Spółdzielni.
 2. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
 3. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.
 4. Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni.
 5. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, i wymaga pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.

§ 88

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo – finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Sprawozdania roczne z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym  i opinią rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane, w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nimi.

§ 89

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

 1. fundusz udziałowy,
 2. fundusz zasobowy,
 3. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

2. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy.

3. Spółdzielnia może również tworzyć inne fundusze:

 1. inwestycyjny,
 2. na działalność społeczną, oświatową, kulturalną i sportowo – rekreacyjną,
 3. świadczeń socjalnych,
 4. fundusz zaliczkowych wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 90

 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rada Nadzorcza określa w regulaminach Spółdzielni zasady gospodarki finansowej Spółdzielni.

§ 91

1. Ewentualna nadwyżka bilansowa zgodnie z art. 75 „Prawa spółdzielczego”, po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, przeznaczona jest wyłącznie na zwiększenie funduszy własnych Spółdzielni w następującej kolejności:

 1. fundusz remontowy Spółdzielni,
 2. fundusz działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.
 3. fundusz zasobowy,
 4. fundusz udziałowy,
 5. fundusz remontowy Spółdzielni

2. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej na zwiększenie poszczególnych funduszy każdorazowo określa uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 92

Ewentualną stratę bilansową zgodnie z art. 90 „Prawa spółdzielczego” pokrywa się z funduszy Spółdzielni według następującej kolejności:

VIII. Dział 1. Gospodarka spółdzielni