V. Dział 1. Postanowienia ogólne

§ 69

  1. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych oraz w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
  2. Przez koszt budowy, o którym mowa w ust. 1, rozumie się część kosztów zadania inwestycyjnego, w ramach którego budowany jest lokal członka, rzeczywiście poniesionych i przypadających na jego lokal.
  3. Ustalania kosztów budowy lokalu i wysokości wkładów dokonuje się w dwóch etapach:

1)       wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego,

2)       ostatecznie – w terminie w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

  1. Wartość pracy członka i jego rodziny oraz wartość wniesionych przez niego materiałów

    budowlanych może być zaliczona na wkład mieszkaniowy lub budowlany, której wyceny  dokonuje   Zarząd  na  podstawie  kosztorysu   przedstawionego  przez członka i zatwierdzonego przez Zarząd.

  2. Wstępne ustalenie kosztów budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowie zawartej z członkiem o budowę lokalu wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wstępnie wymaganego wkładu.
  3. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

§ 70

Przy ustalaniu kosztów budowy lokalu i warunków realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych Spółdzielnia zobowiązana jest w szczególności uwzględnić następujące zasady:

1)     zakres rzeczowy realizowanego zadania inwestycyjnego,

2)     podział kosztów zaliczanych do realizowanego zadania inwestycyjnego:

a)       na koszty ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku lub jego części (klatka) jeśli zgodnie z umową część ta stanowi odrębny przedmiot odbioru oraz na koszty ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich,

b)       metodę rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych i garaży, jeśli takie są wbudowane w domu mieszkalnym,

c)       składniki kosztów budowy części mieszkalnej, które są rozliczane na poszczególne mieszkania proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej oraz które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania np. wyposażenie kuchni, łazienki, podłogi,

d)       ewentualne dopuszczenie różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań
z tytułu ich cech funkcjonalno – użytkowych (atrakcyjność) oraz określenie kryteriów, według których to różnicowanie ma być stosowane,

3)     termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładów
na podstawie rzeczywiście poniesionych przez Spółdzielnię kosztów budowy,

4)     warunki wynikające z umów kredytowych, jeśli realizacja zadania inwestycyjnego finansowana jest kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnię.