IX. Dział 4. Zarząd

§ 112

 1. Zarząd składa się z 2 osób, w tym prezesa i jego zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje tj. odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
 2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.
 3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, że w myśl postanowienia Statutu wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, przy czym uchwała w tej sprawie wymaga ¾ oddanych głosów i pisemnego uzasadnienia.
 4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 6. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji w Zarządzie. Zrzeczenie wymaga formy pisemnej. Rada Nadzorcza nie może odmówić przyjęcia zrzeczenia. Odwołanie członka Zarządu z powodu jego zrzeczenia z funkcji członka Zarządu, wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 113

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji – uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie „Prawo spółdzielcze”, ustawie  o spółdzielniach mieszkaniowych lub w Statucie, innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
  2. podejmowanie czynności związanych z:
   • przenoszeniem własności domów lub lokali,
   • zawieraniem umów o:
    • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
    • ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
    • i miejsc postojowych w lokalach garażowych wielostanowiskowych
    • budowę lokali,
    • przeniesienie własności lokalu.
  3. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowo – rekreacyjnej,
  4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  5. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  6. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowywanie pod względem formalnym i przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni,
  8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  9. ; udzielanie pełnomocnictw,
  10. współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
  11. prowadzenie odrębnej dla każdej nieruchomości:
  12. ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów , o których mowa w § 80,
  13. ewidencji wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości.
 3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
 4. Zarząd Spółdzielni ma obowiązek wykonania żądania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 107 ust. 2.

§ 114

 1. Zarząd może udzielić – za zgodą Rady Nadzorczej – jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
 2. Osoba kierująca bieżącą działalnością Spółdzielni działa w ramach uchwał Zarządu.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.
 4. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 115

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach; w okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swe funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 116

 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.