IV. Dział 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego w lokalu garażowym wielostanowiskowym

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego w lokalu garażowym wielostanowiskowym, Spółdzielnia jest zobowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego lokalu garażowego po dokonaniu przez niego:

1)       spłaty przypadającej na dany lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2)       spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 80.