IV. Dział 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, w tym garażu

§ 67

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: mieszkalnego, użytkowego lub garażu, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1)       spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, , w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2)       spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 80.