IV. Dział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 66

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1)     spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 31, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2)     spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków,

3)     spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 80,