IV. Dział 1. Przepisy ogólne

§ 65

  1. Na pisemne żądanie członka, któremu przed wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: mieszkalnego, użytkowego, garażu albo miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, Spółdzielnia zobowiązana jest przenieść odrębną własność tych lokali po uprawomocnieniu się uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.
  2. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ustanowione w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie może być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność. Zmiana Statutu w tym zakresie jest niedopuszczalna.
  3. Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.