II. Dział 5. Wpisowe i udziały i inne opłaty

§ 23

  1. Wpisowe wynosi 150,- zł , udział wynosi 100,- zł.
  2. Członek osoba fizyczna, ubiegający się każdorazowo o lokal mieszkalny, jest obowiązany zadeklarować co najmniej 1 udział, a członek osoba prawna – ubiegający się każdorazowo o lokal mieszkalny – co najmniej 5 udziałów.
  1. Członek osoba prawna lub fizyczna, ubiegający się każdorazowo o lokal użytkowy jest obowiązany zadeklarować 1 udział na każde 20 m2 powierzchni użytkowej i następne udziały – na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni użytkowej.
  1. Członek osoba prawna ubiegający się każdorazowo o przydział garażu, miejsca postojowego obowiązany jest zadeklarować co najmniej  1 udział.
  1. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić jednorazowo do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.
  1. W razie ubiegania się przez członka o każdy następny lokal w Spółdzielni, członek zobowiązany jest zadeklarować udziały, o których mowa w ust. 2, 3 i 4. Udziały powinny być wpłacone jednorazowo w terminie 7 dni od daty ich zadeklarowania..
  1. Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji.
  1. Spółdzielnia może pobierać opłaty manipulacyjne za czynności dokonywane na wniosek członków i osób niebędących członkami oraz opłaty związane z windykacją należności. Wysokość tych opłat ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni w zależności od rodzaju czynności i kosztów ich wykonywania.

§ 24

  1. W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały byłemu członkowi lub osobie przez niego wskazanej. Zwrot wpłaconych na udziały kwot powinien być dokonany w terminie 14 dni od daty zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło ustanie członkostwa w Spółdzielni. Udziały wypłacane są w kwotach nominalnych.
  1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.