II. Dział 2. Prawa i obowiązki członków

§ 12

  1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do:

1)       brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i pracach jej organów samorządowych głównie przez:

a)       czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni,

b)       zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni i uzyskiwanie informacji o sposobie ich załatwienia.

2)       zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

3)       zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

4)       żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

5)       żądanie zawarcia umowy przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

6)       używania przydzielonych lokali na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz ustanowionych w drodze umowy: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu i ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

7)       udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania zwołania takiego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Statucie,

8)       zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w Statucie,

9)       otrzymania odpisu obowiązującego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie, a także kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

10)   przeglądania rejestru członków Spółdzielni,

11)   zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia,

12)   odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem i Spółdzielnią,

13)   otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części,

14)   korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń Spółdzielni oraz z jej usług,

15)   żądania przedstawienia kalkulacji opłat związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

16)   wynajmowania lub oddawania w bezpłatne użytkowanie całego lokalu lub części lokalu do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu, zastrzeżeniem wynikajacym z § 30 i § 40 Statutu,

17)   udziału w nadwyżce bilansowej, na zasadch określonych w § 91 Statutu,

18)   korzystania z innych praw określonych w Statucie.

2. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Koszty i zasady wydawania odpisów i zaświadczeń określa Zarząd Spółdzielni.

3. Członek zobowiązany jest:

1)      wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

2)      wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany,

3)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

4)      uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i odpowiednimi przepisami Statutu Spółdzielni,

5)      zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem,

6)      korzystać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym członkom,

7)      na żądanie Spółdzielni zezwolić na wejście do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do odczytu urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów, przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, remontu, usunięcia awarii a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz dla dokonania koniecznych przeglądów i wykonania operatu szacunkowego wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego,

8)      dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,

9)      utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym,

10)  przystąpić w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia odrębnej własności lokalu,

11)  uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

12)  zawiadomić Spółdzielnie o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowieniu prawa do lokalu.

§ 12

  1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do:

1)       brania czynnego udziału w życiu spółdzielni i pracach jej organów samorządowych głównie przez:

a)       czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni,

b)       zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni i uzyskiwanie informacji o sposobie ich załatwienia.

2)       zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

3)       zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

4)       żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

5)       żądanie zawarcia umowy przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

6)       używania przydzielonych lokali na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz ustanowionych w drodze umowy: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu i ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

7)       udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania zwołania takiego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Statucie,

8)       zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w Statucie,

9)       otrzymania odpisu obowiązującego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie, a także kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

10)   przeglądania rejestru członków Spółdzielni,

11)   zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia,

12)   odwoływania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem i Spółdzielnią,

13)   otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części,

14)   korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń Spółdzielni oraz z jej usług,

15)   żądania przedstawienia kalkulacji opłat związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

16)   wynajmowania lub oddawania w bezpłatne użytkowanie całego lokalu lub części lokalu do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,

17)   udziału w nadwyżce bilansowej

18)   korzystania z innych praw określonych w Statucie.

2. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Koszty i zasady wydawania odpisów i zaświadczeń określa Zarząd Spółdzielni.

3. Członek zobowiązany jest:

1)      wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

2)      wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany,

3)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

4)      uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i odpowiednimi przepisami Statutu Spółdzielni,

5)      zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem,

6)      korzystać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym członkom,

7)      na żądanie Spółdzielni zezwolić na wejście do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do odczytu urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów, przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, remontu, usunięcia awarii a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz dla dokonania koniecznych przeglądów i wykonania operatu szacunkowego wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego,

8)      dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,

9)      utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym,

10)  przystąpić w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia odrębnej własności lokalu,

11)  uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

12)  zawiadomić Spółdzielnie o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowieniu prawa do lokalu.