I. Dział 2. Cel i przedmiot działaności

§ 4

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1)   zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

2)   sprzedaż i kupno nieruchomości na własny rachunek,

3)   wynajem nieruchomości na własny rachunek,

4)   zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

5)   zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

6)   działalność agencji obsługi nieruchomości,

7)   działalność domów kultury i ośrodków kultury,

8)   pozostała działalność związana ze sportem.

2. W ramach przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia:

  1. buduje lub nabywa budynki w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
  2. buduje lub nabywa budynki w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym lokali użytkowych, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
  3. buduje lub nabywa domy jednorodzinne w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
  4. udziela pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  5. buduje lub nabywa budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  6. nabywa i sprzedaje grunty i inne nieruchomości,
  7. wynajmuje członkom i innym osobom grunty i inne nieruchomości stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym,
  8. zarządza nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków,
  9. zarządza nieruchomościami mieszkalnymi lub niemieszkalnymi nie stanowiącymi mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem tej nieruchomości,
  10. pośredniczy przy zakupie, sprzedaży, wynajmowaniu i wycenie nieruchomości,
  11. prowadzi działalność społeczną, oświatową, kulturalną i sportowo-rekreacyjną.

§ 6

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4.