I. Dział 1. Postanowienia wstępne

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morsbud” w Szczecinie i dalej zwana jest „Spółdzielnią”.

§ 2

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Szczecin.

2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3

Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.