X. Dział 1. Postanowienia końcowe

§ 122

W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – „Prawo spółdzielcze” (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1884 ze zm.), ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz innych ustaw.