Komunikaty

Ogłoszenie -konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SM „Morsbud”-

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,                                  

z preferencjami dla inżyniera lub technika budowlanego  

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

  1. Wykształcenie wyższe lub techniczne budowlane.
  2. Posiadanie aktualnych uprawnień budowlanych.
  3. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
  4. Co najmniej 10-letni staż pracy dla przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w szczególności mieszkaniowych (wymagane udokumentowanie świadectwami pracy).
  5. Oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom oraz zakazom pełnienia funkcji kierowniczych.
  6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  7. Dyspozycyjność w nagłych i nieprzewidywalnych sytuacjach związanych z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Oferta kandydata musi zawierać:

      1.Poświadczone za zgodność z oryginałem, do okazania podczas wysłuchania kandydata przez Radę Nadzorczą (zgodnie z  Statutem SM „MORSBUD” w   Szczecinie) kopie dokumentów, o których mowa w w/w punktach 1-4.

2. Krótki list motywacyjny.

3. CV z  klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych  (RODO).

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MORSBUD” w Szczecinie do dnia 30.09.2021 godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Szczecin, ul. Lenartowicza 9a lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie nie zamieszczać swoich danych osobowych.

O dopuszczeniu do konkursu zostaną powiadomieni kandydaci drogą e-mailową lub telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021.