Komunikaty

Konkurs ofert na usługi utrzymania porządku i czystości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MORSBUD”  w Szczecinie przy ul. Lenartowicza 9a ogłasza konkurs ofert na usługi utrzymania porządku i czystości na następujących nieruchomościach będących w zasobach Spółdzielni:

Część I:

 1. Ul. Grzymińska 7a, 7b,
 2. Ul. Grzymińska 9, 9a, 9b
 3. Ul. Robotnicza 20a, 20b
 4. Ul. Robotnicza 23, 23a, 23b
 5. Ul. Robotnicza 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e
 6. Ul. Robotnicza 15,16 – Studzienna 34

Nieruchomości z poz. 1-5 zlokalizowane są na działce nr 43/6 obręb ewidencyjny 3033 m. Szczecin w kwartale ulic Grzymińska – Studzienna –  Robotnicza o pow. Całkowitej 1,1983 ha. Nieruchomość z poz. 6 zlokalizowana jest na działce nr 75 o pow. 0,0848ha.

Część II:

 1. Ul. Lenartowicza 6, 7, 8, 9, 9a
 2. Ul. Lenartowicza 21, 21a, 22, 22a

Nieruchomość z poz. 1 zlokalizowana jest na działkach nr 21/6 obręb śródmieście 2 o pow. 0,2951 ha . Nieruchomość z poz. 2 zlokalizowana jest na działce nr 51 obręb Śródmieście 2 o pow. 0,1653 ha.

Przedmiotem zamówienia jest bieżące świadczenie usług porządkowych i utrzymanie czystości części wspólnych tj. korytarzy, ciągów komunikacyjnych (schody) oraz piwnic oraz sprzątanie terenu zewnętrznego oraz zimowe utrzymanie terenu zewnętrznego.

Spółdzielnia nie posiada danych o powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej do sprzątania. Należy dokonać wizji lokalnej nieruchomości przed złożeniem oferty.

Zakres czynności:
1) 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek):

 1. sprzątanie klatek schodowych, schodów zewnętrznych, kratek wycieraczek przed wejściami do budynku oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
  1. sprzątanie parapetów okiennych, skrzynek pocztowych, gablot ogłoszeniowych,
  1. usuwanie z budynków plakatów,
  1. sprzątanie parawanów śmietnikowych oraz miejsc przeznaczonych na składowanie odpadów segregowanych,
  1. sprzątania placów zabaw
  1. sprzątanie chodników, prześwitów w budynkach, dróg wewnątrzosiedlowych,  podwórek, w tym sprzątanie liści z tych powierzchni w okresie jesiennym,
  1. sprzątanie terenu zielonego z nieczystości i liści w okresie jesiennym.  

2) minimum raz w tygodniu :

 1. mycie korytarzy, przedsionków, podestów stopni schodowych,
  1. mycie i dezynfekcja poręczy, klamek od drzwi,
  1. mycie drzwi wejściowych na klatki chodowe,
   1. mycie okien 2 razy do roku,
   1. mycie cokołów elewacyjnych budynków w razie potrzeby,
   1. okresowo: czyszczenie ze śniegu, lodu i błota chodników dróg wewnątrzosiedlowych, podwórek, dojść do budynków, dojść do pojemników na odpady, usypywanie śniegu w pryzmy, posypywanie po opadach śniegu i w okresie występowania gołoledzi ww.  powierzchnie piaskiem dostarczonym przez Zamawiającego.

Czynności opisane w p.5 powinny być wykonywane przy opadach śniegu co najmniej trzy razy w ciągu doby – raz do godziny 6:30 i dwa razy pomiędzy godziną 10:00 a 15:00 bez względu na dzień tygodnia w tym również w niedzielę i święta i dni wolne od pracy. W przypadku występowania gołoledzi do usuwania jej skutków Wykonawca winien będzie przystąpić natychmiast po jej wystąpieniu, niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia.

 1. Wykonawca zapewni taką ilość osób, które zapewnia prawidłowe, ciągle i terminowe realizowanie prac.
 2. Wykonawca zapewni niezbędne do wykonania prac narzędzia i środki czystości dopuszczone do stosowania i posiadające odpowiednie atesty.
 3. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynków.
 4. Warunki udziału w przetargu:

– odpis lub wydruk KRS lub CEIDG,
– kserokopia polisy OC na kwotę min. 200000 zł,
– oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.

5. Formularz ofertowy oraz wzór umowy stanowi załącznik do oferty.
Okres obowiązywania umowy – 3 lata od daty podpisania umowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty na część I i II z podziałem na kwotę za powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.11.2021 r. do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 9a w Szczecinie.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 4223026.