Komunikaty

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu -27.08.2021

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie na podstawie par 96 ptk.5 Statutu SM „Morsbud” zwołuje na dzień 27.08.2021(piątek) na godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków SM „Morsbud”, które odbędzie się na auli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej przy ul. Hożej 6 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw

3. Wybór Prezydium WZ(Przewodniczący, Sekretarz, 2 Asesorów)

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Wnioskowej

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

7. Dyskusja

8. Prezentacja i wybór członków nowej Rady Nadzorczej

9. Ogłoszenie wyników wyborów

10. Zakończenie WZ

Zapraszamy chętnych do Rady Nadzorczej o zgłaszanie swoich kandydatur w biurze SM „Morsbud” w Szczecinie, ul. Lenartowicza 9a w terminie do 24.08.2021.

Wzór wymaganych dokumentów dla kandydatów będzie do pobrania na stronie SM „Morsbud” w zakładce e-czynsze (po zalogowaniu-login można uzyskać w administracji Spółdzielni) lub w biurze SM w godzinach urzędowania.

Uczestników Walnego Zgromadzenia prosimy o przestrzeganie obostrzeń związanych z COVID-19, o przyniesienie i używanie maseczek zasłaniających usta i nos.

                                                                                                Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                                            Marek Maćkowski